×

چه زوجهایی نیاز به مشاوره ژنتیک دارند

۱-زنان بالای ۳۵ سال که قصد بارداری دارند ۲-وجود نتایج غیر طبیعی در سونوگرافی در بارداری ۳-افرادی که در خانواد ه های خود بیماریهایی مانند سرطان خاص یا ارثی،سندرم داون،نقایص کروموزومی،شکاف لب و کام و… دارند ۴-زنانی که در دوران بارداری در معرض عوامل خطر…