×

مقصود از جلسه مشاوره قبل از بارداری حصول اطمینان از این مسئله است که بدن مادر برای حامله شدن در بهترین وضعیت قرار دارد یا خیر. کودکی که قرار است متولد شود، مانند مسافر یک هواپیماست، آیا می شود مسافری بدون گرفتن بلیط وارد هواپیما شود. آیا هواپیما پیش از پرواز احتیاج به بررسی و بازبینی ندارد.